STATUT FUNDACJI GŁOWA NIE ŚPI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Fundacja pod nazwą “Głowa nie śpi” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Izabelę Mikołajczyk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27.03.2023 roku przez notariusza Martę Gajdę-Wiśniewską-za Repertorium A  nr 545/2023, stanowiącą prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, mającej na celu ratowanie osób dorosłych oraz dzieci po urazach neurologicznych, z guzami ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w wyniku urazów, wypadków, pobicia w tym urazów, wypadków i pobicia wynikających z popełnienia czynu zabronionego oraz innych chorób.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lutomiersk.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy

 

§ 3

 • Fundację powołano na czas nieokreślony.
 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 • Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji

 

§ 4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 5

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • działanie w zakresie ochrony zdrowia polegającej na ratowaniu życia chorych dzieci oraz dorosłych po urazach neurologicznych, z guzami ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w wyniku urazów, wypadków, pobicia w tym urazów, wypadków i pobicia wynikających z popełnienia czynu zabronionego oraz innych chorób,
 • działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i dorosłych po urazach neurologicznych, z guzami ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w wyniku urazów, wypadków, pobicia w tym urazów, wypadków i pobicia wynikających z popełnienia czynu zabronionego oraz innych chorób,
 • prowadzenie działań i badań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej.

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
 2. a) zakup specjalistycznego sprzętu, urządzeń, materiałów służących do realizacji celów Fundacji,
 3. b) budowę i pełne wyposażenie specjalistycznych placówek medycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci oraz osób po urazach ośrodkowego układu nerwowego w wyniku wypadków, pobicia w tym urazów, wypadków i pobicia wynikających z popełnienia czynu zabronionego lub chorób a następnie prowadzenie ich przez podmioty celowe powołane lub wyznaczone przez Fundację,
 4. c) udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 5. d) budowę i wyposażenie laboratorium do prowadzenia analiz, badań medycznych,
 6. e) organizowanie i finansowanie badań naukowych, laboratoryjnych, eksperymentów medycznych w zakresie diagnostyki, terapii w laboratoriach, placówkach medycznych prowadzonych przez podmioty Fundacji,
 7. f) prowadzenie programów medycznych i profilaktycznych obejmujących teren całej Polski,
 8. g) udzielania pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie świadczeń rehabilitacyjnych i zdrowotnych uwzględniając rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową. Udzielenie pomocy społecznej obejmuje również osoby będące ofiarami wypadków i przemocy oraz uchodźców,
 9. h) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami,
 10. i) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 11. j) upowszechnianie w Internecie, środkach masowego przekazu reportaży, wywiadów, informacji naukowych, wiedzy z zakresie objętym celami fundacji,
 12. k) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne działań promocyjnych z zakresu medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowia,

l)pomoc spoleczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską,

m)instalowanie.naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych, optycznych ,laserowych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą , zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w zakresie:

PKD 72.11.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej

PKD 86.10.Z działalność szpitali,

PKD 86.2 praktyka lekarska,

PKD 86.90.D działalność paramedyczna,

PKD 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,

PKD 86.90.C praktyka pielęgniarek i położnych,

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

PKD 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

PKD 59.11. Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

PKD 59.20.Z. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów i wystaw

PKD 58 Działalność wydawnicza

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 73.1. Reklama

PKD 47.91. Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet,

PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 

§ 10

 • Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeb.
 • Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia w wyodrębnionych jednostkach.

§ 11

1.Do osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność i cele są zbieżne z celem Fundacji.

2.Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem zagranicznym.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 12

 • Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2000,00 PLN wymieniony w Akcie Fundacyjnym.
 • Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 PLN.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14

 • Fundacja nie ma prawa udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 • Ponadto zabrania się:
 1. a) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. b) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. a) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 2. b) aukcji internetowych,
 3. c) subwencji i dotacji w tym subwencji i dotacji osób prawnych
 4. d) darowizn ,spadków, zapisów,
 5. e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 16

 • Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową,
 • Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji w tym związane z jej prowadzeniem i utrzymaniem,
 • Dochody z dotacji, spadków, darowizn, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 18

Roczne sprawozdanie finansowe jest przekazywane zgodnie z prawem obowiązującym dla Fundacji i organizacji pożytku publicznego.

§ 19

1.Spory majątkowe w których stroną jest Fundacja rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących Fundacji stosuje się prawo polskie.

 

ORGAN FUNDACJI

 

§ 20

Organem  Fundacji jest  Zarząd Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 21

 1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie prowadzenia jej działalności.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób.
 3. Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieokreślony.
 4. Fundator może wejść w skład zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
 5. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu – jest jego Prezesem.
 6. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełna zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. W skład Zarządu Fundacji wchodzi:
 8. a) Izabela Mikołajczyk – Prezes Zarządu
 9. b) Tomasz Leśniewski – członek Zarządu
 10. Prezes i członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, być zatrudnieni w Fundacji na podstawie, powołania, umowy zlecenie, umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.
 11. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo z chwilą odwołania z Zarządu.
 12. Odwołanie członka z Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
 13. a) złożenia rezygnacji
 14. b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 15. c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji
 16. Nowych członków Zarządu powołuje Fundator a z chwilą jego śmierci uzupełnienie Zarządu następuje w drodze kooptacji.
 17. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 18. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 19. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas , gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 23

Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i  siedziby Fundacji oraz powołania stałych i czasowych placówek terenowych, jednostek organizacyjnych Fundacji, zmiany celów i zasad działania Fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji fundacji. Decyzje Zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 24

1.Do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 1. W wypadku jeśli stroną czynności zawieranej z Fundacją jest członek Zarządu wówczas w imieniu Fundacji umowa będzie zawierana przez pełnomocnika powołanego przez Fundatora.

ZADANIA ZARZĄDU FUNDACJI

§ 25

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. Kierowanie i nadzór nad działalnością Fundacji, realizacją jej celów statutowych oraz wynikami działalności finansowej i gospodarczej.
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 3. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
 4. Uchwalanie regulaminów
 5. Reprezentowanie fundacji na zewnątrz
 6. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości
 7. Przyjmowanie subwencji i dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych podmiotów
 9. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji
 10. Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
 11. Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 12. Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
 13. Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu, co najmniej raz w roku.
 2. Prezes Zarządu może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Fundator wyznacza jednego z członków do sprawowania osobistego nadzoru nad działalnością finansową Fundacji i ponosi z tego tytułu osobistą  odpowiedzialność z wyłączeniem pozostałych członków Zarządu.

 

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§ 27

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 30

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.